mio


mio
mio·geosynclinal;
mio·geosyncline;
mio·lecithal;
mio·thermic;
os·mio·phil;
sper·mio·genesis;
sper·mio·teliosis;
acro·mio·clavicular;
dai·mio;
os·mio·phile;
os·mio·phil·ia;
os·mio·phil·ic;

English syllables. 2014.