-spo


-spo
-spo·rid·ia;

English syllables. 2014.