storeria


storeria
sto·re·ria

English syllables. 2014.

Look at other dictionaries:

  • Storeria — Storeria …   Wikipédia en Français

  • Storeria — Taxobox name = Storeria image size = 240px image caption = Texas Brown Snake, Storeria dekayi texana regnum = Animalia phylum = Chordata classis = Reptilia ordo = Squamata subordo = Serpentes familia = Colubridae subfamilia = Natricinae genus =… …   Wikipedia

  • Storeria — Storeria …   Wikipédia en Français

  • Storeria — noun a genus of Colubridae (Freq. 1) • Syn: ↑genus Storeria • Hypernyms: ↑reptile genus • Member Holonyms: ↑Colubridae, ↑family Colubridae …   Useful english dictionary

  • Storeria dekayi — Taxobox name = Brown Snake image caption = Texas Brown Snake Storeria dekayi texana status = LC status system = IUCN3.1 regnum = Animalia phylum = Chordata classis = Reptilia ordo = Squamata subordo = Serpentes familia = Colubridae subfamilia =… …   Wikipedia

  • Storeria occipitomaculata — Couleuvre à ventre rouge Storeria occipitomaculata …   Wikipédia en Français

  • Storeria dekayi — Couleuvre brune Storeria dekayi …   Wikipédia en Français

  • Storeria occipitomaculata occipitomaculata — Taxobox name = Northern Redbelly Snake regnum = Animalia phylum = Chordata classis = Reptilia ordo = Squamata subordo = Serpentes familia = Colubridae genus = Storeria genus authority = Baird Girard, 1853 species = S. Occipitomaculata trinomial …   Wikipedia

  • Storeria (Asteroid) — Asteroid (1386) Storeria Eigenschaften des Orbits (Simulation) Orbittyp Hauptgürtelasteroid Große Halbachse 2,3652  …   Deutsch Wikipedia

  • Storeria occipitamaculata — noun harmless woodland snake of southeastern United States • Syn: ↑red bellied snake • Hypernyms: ↑colubrid snake, ↑colubrid • Member Holonyms: ↑Storeria, ↑genus Storeria …   Useful english dictionary