stakhanovite


stakhanovite
sta·khanov·ite

English syllables. 2014.