-chromia


-chromia
-chro·mia

English syllables. 2014.